MELDCODE/ Kindermishandeling

Wat is kindermishandeling?

Definitie en vormen
Huiselijk geweld: De definitie van huiselijk geweld is: Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer is
gepleegd. Geweld betekent in dit verband aantasting van de persoonlijke integriteit. Onderscheid wordt gemaakt tussen geestelijk en lichamelijk geweld (waaronder seksueel geweld)'.
Bron: Nota Privé Geweld – Publieke Zaak. Een nota over de gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld. 2002

Kindermishandeling: De definitie van kindermishandeling is:
- elke vorm van, voor de minderjarige, bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard,
- die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of onvrijheid staat, actief of passief, opdringen
- waardoor ernstige schade wordt of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychische letsel. Hieronder vallen ook verwaarlozing en onthouden van essentiële hulp, medische zorg en onderwijs en het getuige zijn van huiselijk geweld.

Meldcode:
Sinds juli 2013 is iedereen verplicht de Meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. 
CGOB Benjamin heeft, behalve de meldplicht, tevens overlegplicht. De overlegplicht betekent dat CGOB Sammy&Benjamin wettelijk verplicht is om contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs als CGOB Sammy&Benjamin aanwijzigingen heeft dat een medewerker een geweld-of zedendelict heeft begaan en een kind hiervan slachtoffer is geworden.

De vijf verplichte stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling:
1. In kaart brengen van signalen.
2. Overleggen met aandachtsfunctionaris (bij Sammy&Benjamin houder gastouderbureau) en eventueel raadplegen Veilig Thuis (Veilig thuis is het advies-en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling)   
3. Gesprek met ouder
4. Wegen van het geweld van de kindermishandeling, bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen
5. Beslissen: melden met Veilig Thuis  0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar) en bespreken met ouders

Kijk voor de toolkit en meer informatie op www.meldcode.nl.

Wil je advies of hulp? Bel met Veilig Thuis op 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)

Verschillende vormen van kindermishandeling:
- Lichamelijke mishandeling: Het toebrengen van verwondingen zoals kneuzingen, blauwe plekken, snij-, brand- of schaafwonden, botbreuken, hersenletsel. Deze verwondingen kunnen ontstaan door slaan, schoppen, knijpen, door elkaar schudden, branden, snijden, krabben, verstikking.
- Lichamelijke verwaarlozing: Aan het kind onthouden wat het voor zijn lichamelijke gezondheid en ontwikkeling nodig heeft: voldoende voeding, kleding, slaap, goede hygiëne en benodigde medische verzorging.
- Psychische of emotionele mishandeling: Stelselmatig vernederen, kleineren, pesten, bang maken, bedreigen met geweld, achterstellen, het verbieden met anderen om te gaan, eisen stellen waaraan het kind niet kan voldoen, getuige zijn van huiselijk geweld.
- Psychische of emotionele verwaarlozing: Aan het kind onthouden wat het voor zijn geestelijke gezondheid en ontwikkeling nodig heeft: aandacht, respect, veiligheid, scholing, contact, warmte, liefde, genegenheid en bevestiging.
- Seksueel misbruik: Seksuele handelingen bij of met het kind, die niet passen bij de leeftijd of ontwikkeling, of seksuele handelingen waaraan het kind zich niet kan onttrekken. Dit gaat van het betasten van het lichaam tot verkrachting en komt voor bij kinderen van alle leeftijden. Ook het tonen van pornografisch materiaal valt onder seksueel misbruik.
- Geweld in het gezin: De laatste jaren is er toenemende aandacht voor kinderen die getuige zijn van geweld in het gezin. Die situaties kunnen ook schade bij het kind tot gevolg hebben. Bovendien zijn er kinderen die én getuige zijn van gezinsgeweld én zelf mishandeld worden.

Als een kind u in vertrouwen neemt, dan: Luister rustig naar het geen het kind u te vertellen heeft en reageer niet al te emotioneel of paniekerig. U neemt het kind serieus. Houd contact met het kind en vraag wat het kind zelf zou willen. 

- De uitgebreide signaallijsten kunt U hier downloaden.

LAATSTE NIEUWS:

Lees meer »