Oudercommissie

Het adviesrecht van de oudercommissie is geregeld in de Wet Kinderopvang. 

Voor de oudercommissie bestaat er adviesrecht op:

- het algemeen beleid gericht op kwaliteit
- opvoeding, veiligheid, en  gezondheid 
- voedingsaangelegenheden
- openingstijden, beleid m.b.t. spel-en ontwikkelingsactiviteiten
- regeling van klachten

Verder fungeert de oudercommissie:
-als aanspreekpunt voor ouders 
-heeft bevoegdheid de houder 1 x per jaar te verzoeken deel te nemen aan de vergadering van de oudercommissie.
-stelt de houder verplicht om het definitieve inspectierapport van de GGD te bespreken
-levert op verzoek een inbreng op ouderavonden en themabijeenkomsten.

Geen geschillen en klachten meer indienen bij de oudercommisse:
Omdat de postitie van ouders krachtiger is geworden kan een geschil vanaf 1 januari 2016 worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang  www.degeschillencommissie.nl.  Bij het klachtenloket Kinderopvang, dat is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang, wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation. www.klachtenloket-kinderopvang.nl Zie ook Klachtenregeling.

LAATSTE NIEUWS:

Lees meer »